فیم – حق زن حق انسان است

مرکز مشاوره برای زنها و خانواده هایشان

شما

در وضعیت پریشانی هستید •

خشونت را تجربه کرداید •

در آلمان با یا بدون اقامت زندگی میکنید •

به دنبال اطلاعات یا مشاوره و یا پشتیبانی هستید •

 

ما در اختیار شما هستیم!

با ما تماس بگیرید اگر سوالاتی از قبیل:

اجازه اقامت اجازه کار و پنا هندگی •

قوانین کار و امرار معیشت •

قوانین خانواده و مسائل زناشویی •

مسایل تربیتی حق و حقوق کودکان تان •

مسکن •

بارداری و بهداشت •

کلاسهای زبان آلمانی •

جدایی و طلاق •

مشکلا ت روحی و جسمی ناشی از تجاوز و شکنجه •

آزار و اذیت در محیط خانه •

ختنه شده اید (زنان) •

به ازدواج مجبور شده اید •

تحت اذیت و آزار هستید •

تحقیر ملی, مذهبی, جنسی وغیره •

تبعیض •

ما شما را حمایت میکنیم در زمینه های

اطلاعات و مشوره دهی به زبان مادریتان •

همراهی برای کارهای اداری, مراجات پزشکی, وکیل وغیره… •

کمک در شرایط اضطراری •

توصیه ما رایگان ,محرمانه و به خواهش شما ناشناس است.

یولدوز حبیبی Yuldoz Habibi
+49 (0)69. 87 00 825 – 25  تلفن
+49 (0)159. 04 31 08 73 موبایل
yuldoz.habibi@fim-beratungszentrum.de

Information in various Languages