فیم – حق زن حق انسان است

مرکز مشاوره برای زنها و خانواده هایشان

شما

در وضعیت پریشانی هستید •

خشونت را تجربه کرداید •

در آلمان با یا بدون اقامت زندگی میکنید •

به دنبال اطلاعات یا مشاوره و یا پشتیبانی هستید •

 

ما در اختیار شما هستیم

با ما تماس بگیرید اگر سوالاتی از قبیل:

اقامت و پناهندگی  •

امنیت امرار معیشت •

خانواده و شریک زندکی •

مراقبت از کودکان •

محل اقامت •

تحصیلات •

سلامتی •

جدایی و طلاق •

خشونت روانی و فزیکی ویا جنسی •

آزار و اذیت در محیط خانه •

ختنه شده اید (زنان) •

خشونت به نام ناموس و ازدواج اجباری •

 

ما شما را حمایت میکنیم در زمینه های

اطلاعات و مشوره دهی به زبان مادریتان •

همراهی برای کارهای اداری, مراجات پزشکی, وکیل وغیره… •

کمک در شرایط اضطراری •

 

توصیه ما رایگان ,محرمانه و به خواهش شما ناشناس است.

+49 (0)69. 87 00 825 – 25  تلفن

farsi-dari@fim-beratungszentrum.de

Information in various Languages