መሰል ደቂ ኣንሰትዮ መሰል ወዲ ሰብ ኢዩ – ማሕበር ምኽሪ I ሓበሬታ I ምውህሃድ

ንናይ ወጻኢ ዜጋታት ደቂ ኣንሰትዮን ስድራበተንን ምክሪ ዝወሃበሉ ማእከል

ንስኻትኩም፤

 • አብ ሽግር አለኹም
 • ዓመጽ ወሪድኩም ድዩ
 • መቐመጢ ወረቐት ዘሎዎ ይኹን ዘይብሉ
 • ምኽሪ ሓበረታ ወይ ደገፍ ምስ ትደልዩ

ሕቶታት ምስ ዝህሉ ብዛዕባ

 • ናይ መንበሪን/ዑቅባን ፍቃድ
 • ውሕስነት ናይ መነባብሮ ሓገዝ ምርካብ
 • ስድራቤት: ምርዕዋት  ወይ  ብዕርክነት ዝነብሩ
 • ቆልዑት ምዕባይን ምእላይን ብዝምልከት
 • መዕቆቢ ገዛ ምርካብ
 • ንትምህርቲ ዝምልከት
 • ንጥዕና ዝምልከት
 • ምፍልላይ ወይ ንምፍታሕ ዝምልከት
 • ብስነ ኣእሙራዊ, ኣካላዊ ጉድኣት, ብዓመጽን ኣገዲድካ ምድፋር
 • አብ ገዛ ሓይሊ ምጥቃም ተሎ
 • ንጓል ኣንስተይቲ ምኽንሻብ
 • ብስም “ክብሪ”ዝፍጸም ዓመጽን ብምግዳድ መርዓን ብዝምልከት

ሓገዝ ብኸመይ ኣገባብ

 • ምኽርን ሓበሬታን ብቋንቋ አደ
 • ምስናይ ናብ ቤት ጽሕፈታት መንግስቲ/ሓካይምን/ ጠበቓታትን ወዘተ ፤
 • ብህጹጽ ክፍታሕ ዘለዎ ጉዳያት

ምኽሪ ብናጻ፤ ምስጢራውነት ዝተሓለወ፤ ኣድላዪ ምስ ዝኸውን ብዘይ መንነትካ ምግላጽ፡ ክካየድ ይካኣል

+49 (0)69. 87 00 825 – 22
+49 (0)69. 87 00 825 – 24
afrika@fim-beratungszentrum.de

Information in various Languages