መሰል ደቂ ኣንሰትዮ መሰል ወዲ ሰብ ኢዩ – ማሕበር ምኽሪ I ሓበሬታ I ምውህሃድ

ንናይ ወጻኢ ዜጋታት ደቂ ኣንሰትዮን ስድራበተንን ምክሪ ዝወሃበሉ ማእከል

ንስኻትኩም፤

 • አብ ሽግር አለኹም
 • ዓመጽ ወሪድኩም ድዩ
 • መቐመጢ ወረቐት ዘሎዎ ይኹን ዘይብሉ
 • ምኽሪ ሓበረታ ወይ ደገፍ ምስ ትደልዩ

ሕቶታት ምስ ዝህሉ ብዛዕባ

 • ናይ መቐመጢ ወረቐት
 • ናይ ስራሕ ፍቓድ
 • ናይ ሓደር፤ ዕርክነት፤ ስድራቤት ዝምልከቱ ጉዳያት
 • ናይ ምንባይ ቆልዑ
 • መንበሪ ገዛ
 • ጥዕናን ጥንስን
 • ምኽንሻብ ደቂ አንስትዮ
 • ናይ መነባብሮ ሓገዝ
 • ኣብ ስራሕ ንዘጋጥም ሽግራት
 • ናይ አእምሮ ጸቕጢ፡ ጾታዊ ጸቕጢ
 • ምብሕታው
 • ኣብ ናይ ሞያን፡ ትምህረትን ዘጋጥሙ ሽግራት

ሓገዝ ብኸመይ ኣገባብ

 • ምኽርን ሓበሬታን ብቋንቋ አደ
 • ምስናይ ናብ ቤት ጽሕፈታት መንግስቲ/ሓካይምን/ ጠበቓታትን ወዘተ ፤
 • ብህጹጽ ክፍታሕ ዘለዎ ጉዳያት

ምኽሪ ብናጻ፤ ምስጢራውነት ዝተሓለወ፤ ኣድላዪ ምስ ዝኸውን ብዘይ መንነትካ ምግላጽ፡ ክካየድ ይካኣል

Rahiel Abraha
ሩት አብርሃ
ቴለፎን

+49 (0)69. 87 00 825 – 24
rahiel.abraha@fim-beratungszentrum.de

Information in various Languages